الواتور کاسه ای انتقال دهنده

الواتور کاسه ای انتقال دهنده جهت انتقال مواد بصورت عمودی باگت الواتور کاسه ای انتقال دهنده قابلیت حمل میزان وسیعی از مواد از سبک (غلات) تا سنگین (مواد معدنی) به صورت عمود و یا مایل را دارد. سرعت الواتور کاسه ای های عمود با توجه به نوع ماده طراحی می شود به نحوی که در نقطه […]